سلام ، به شرکت حنایی خوش آمدید.

تاریخ بروزرسانی: 1402/04/01

قیمت

(تومان ،کیلویی )

 

آلیاژ

 

طول ( متر )

 

ضخامت ( میلی متر )

 

 

محصول

 

193،000

304

1 m * 2 m

0/6

ورق   براق

193،000

304

1/22 m * 2/44 m

0/6

ورق   براق

193،000

304

1 m * 2 m

0/7

ورق   براق

193،000

304

1/22 m * 2/44 m

0/7

ورق   براق

193،000

304

1 m * 2 m

0/8

ورق   براق

193،000

304

1/22 m * 2/44 m

0/8

ورق   براق

191،000

304

1 m * 2 m

1

ورق   براق

191،000

304

1/22 m * 2/44 m

1

ورق   براق

172،000

304

1 m * 2 m

1/2

ورق   مات

172،000

304

1/25 m * 2/50 m

1/2

ورق   مات

172،000

304

1 m * 2 m

1/5

ورق   مات

172،000

304

1/25 m * 2/50 m

1/5

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m

1/5

ورق   مات

172،000

304

1 m * 2 m

2

ورق   مات

172،000

304

1/25 m * 2/50 m

2

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m 

2

ورق   مات

172،000

304

1 m * 2 m

2/5

ورق   مات

172،000

304

1/25 m * 2/50 m

2/5

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m

2/5

ورق   مات

172،000

304

1 m * 2 m

3

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m

3

ورق   مات

66392630-31

304

1 m * 2 m

4

ورق   مات

66392630-31

304

1/5 * 3 m

4

ورق   مات

173،000

304

1 m * 2 m

5

ورق   مات

173،000

304

1/5 m * 3 m

5

ورق   مات

173،000

304

1/5 m * 3 m

6

ورق   مات

173،000

304

1/5 m * 6 m

6

ورق   مات

173،000

304

1/5 m * 3 m

8

ورق   مات

173،000

304

1/5 m * 6 m

8

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m

10

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 6 m

10

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 3 m

15

ورق   مات

172،000

304

1/5 m * 6 m

15

ورق   مات

برای رزرو وقت برایدستگاه برش لیزر تماس حاصل فرمایید.