سلام ، به شرکت حنایی خوش آمدید.

 

قیمت

( تماس بگیرید )

 

آلیاژ

 

ضخامت

(رده ….)

 

سایز

( اینچ )

 

اتصالات

 

بوشن

6639263031

304

1

بوشن

6639263031

304

1.1/2

بوشن

6639263031

304

1/2

بوشن

6639263031

304

2

بوشن

6639263031

304

3/4

بوشن

6639263031

316

1

بوشن

6639263031

316

1.1/2

بوشن

6639263031

316

1/2

بوشن

6639263031

316

2

بوشن

6639263031

316

3/4

بوشن

 

زانو دنده ای

6639263031

304

1/2

زانو دنده ای

6639263031

304

1

زانو دنده ای

6639263031

304

1.1/2

زانو دنده ای

6639263031

304

2

زانو دنده ای

6639263031

304

3/4

زانو دنده ای

6639263031

316

1/2

زانو دنده ای

6639263031

316

1

زانو دنده ای

6639263031

316

1.1/2

زانو دنده ای

6639263031

316

2

زانو دنده ای

6639263031

316

3/4

زانو دنده ای

زانو جوشی

66392630-31

304

رده 40

1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

12

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

4

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

12

زانو جوشی 45 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

6

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

8

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

14

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

24

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

28

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

32

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

6

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

8

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

12

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

4

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

5

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

6

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

8

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

14

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

24

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

28

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

32

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

2

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

8

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

12

زانو جوشی 90 درجه مانیسمان

 

سه راهی

66392630-31

304

رده 40

1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

5

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

6

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

8

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

3

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

14

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

4

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

5

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

6

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

8

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

14

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

28

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

3

سه راهی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

14

سه راهی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 *3/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 8

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

5 * 10

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

6 * 12

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

8 * 12

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

1 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 3/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 1.1/4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * ¾

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 1.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 *2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 2.1/2

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 8

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3 * 4

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

5 * 10

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

6 * 12

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

2 * 3

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

8 * 12

سه راهی تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

1

سه راهی دنده ای

66392630-31

304

1.1/2

سه راهی دنده ای

66392630-31

304

2

سه راهی دنده ای

66392630-31

304

1/2

سه راهی دنده ای

66392630-31

304

3/4

سه راهی دنده ای

66392630-31

316

1/2

سه راهی دنده ای

66392630-31

316

1

سه راهی دنده ای

66392630-31

316

1.1/2

سه راهی دنده ای

66392630-31

316

2

سه راهی دنده ای

66392630-31

316

3/4

سه راهی دنده ای

 

شیر گازی

66392630-31

304

1/2

شیر گازی

66392630-31

304

1

شیر گازی

66392630-31

304

1.1/2

شیر گازی

66392630-31

304

2

شیر گازی

66392630-31

304

3/4

شیر گازی

66392630-31

316

1/2

شیر گازی

66392630-31

316

1

شیر گازی

66392630-31

316

1.1/2

شیر گازی

66392630-31

316

2

شیر گازی

66392630-31

316

3/4

شیر گازی

 

فلنج

66392630-31

304

CL 150

1.1/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

1.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

1

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

2.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

3

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

3/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

5

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

6

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

22

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

30

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

1.1/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

1.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

1

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

2.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

3

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

3/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

4

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

5

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

6

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

PN 16

32

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

1.1/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

1.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

1

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

2.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

3

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

3/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

4

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

5

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

6

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

22

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

CL 150

30

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

1.1/4

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

1.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

1

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

2.1/2

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

3

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

¾

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

4

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

5

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

6

فلنج اسلیپون

66392630-31

316

PN 16

32

فلنج اسلیپون

66392630-31

304

CL 150

1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

1.1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

1.1/4

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

2

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

2.1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

3

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

3/4

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

4

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

5

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

6

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

18

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

20

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

1.1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

1.1/4

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

2

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

2.1/2

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

3

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

3/4

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

4

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

5

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

6

فلنج تخت

66392630-31

304

PN 16

16

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

1.1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

1.1/4

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

2

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

2.1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

3

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

3/4

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

4

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

5

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

6

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

18

فلنج تخت

66392630-31

316

CL 150

20

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

1.1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

1.1/4

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

2

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

2.1/2

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

3

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

3/4

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

4

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

5

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

6

فلنج تخت

66392630-31

316

PN 16

16

فلنج تخت

66392630-31

304

CL 150

1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

1.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

1.1/4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

2.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

3

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

3/4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

5

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

6

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

18

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

20

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

1.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

1.1/4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

2.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

3

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

3/4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

4

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

5

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

6

فلنج دنده ای

66392630-31

304

PN 16

16

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

1.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

1.1/4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

2.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

3

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

3/4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

5

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

6

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

18

فلنج دنده ای

66392630-31

316

CL 150

20

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

1.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

1.1/4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

2.1/2

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

3

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

3/4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

4

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

5

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

6

فلنج دنده ای

66392630-31

316

PN 16

16

فلنج دنده ای

66392630-31

304

CL 150

1/2

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

1.1/2

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

1.1/4

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

2

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

2.1/2

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

3

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

3/4

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

4

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

5

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

6

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

18

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

20

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

1/2

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

1.1/2

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

1.1/4

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

2

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

2.1/2

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

3

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

3/4

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

4

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

5

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

6

فلنج کور

66392630-31

304

PN 16

16

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

1/2

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

1.1/2

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

1.1/4

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

2

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

2.1/2

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

3

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

3/4

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

4

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

5

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

6

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

18

فلنج کور

66392630-31

316

CL 150

20

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

1/2

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

1.1/2

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

1.1/4

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

2

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

2.1/2

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

3

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

3/4

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

4

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

5

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

6

فلنج کور

66392630-31

316

PN 16

16

فلنج کور

66392630-31

304

CL 150

1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

1.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

1.1/4

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

2

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

2.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

3

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

3/4

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

4

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

5

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

6

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

18

فلنج گلودار

66392630-31

304

CL 150

20

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

1.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

1.1/4

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

2

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

2.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

3

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

3/4

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

4

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

5

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

6

فلنج گلودار

66392630-31

304

PN 16

16

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

1.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

1.1/4

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

2

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

2.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

3

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

3/4

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

4

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

5

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

6

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

18

فلنج گلودار

66392630-31

316

CL 150

20

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

1.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

1.1/4

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

2

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

2.1/2

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

3

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

3/4

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

4

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

5

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

6

فلنج گلودار

66392630-31

316

PN 16

16

فلنج گلودار

 

مغزی

66392630-31

304

1/2

مغزی

66392630-31

304

1

مغزی

66392630-31

304

1.1/2

مغزی

66392630-31

304

2

مغزی

66392630-31

304

3/4

مغزی

66392630-31

316

1/2

مغزی

66392630-31

316

1

مغزی

66392630-31

316

1.1/2

مغزی

66392630-31

316

2

مغزی

66392630-31

316

3/4

مغزی

 

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

304

1/2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

304

1

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

304

1.1/2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

304

2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

304

3/4

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

316

1/2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

316

1

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

316

1.1/2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

316

2

مهره ماسوره دنده ای

66392630-31

316

3/4

مهره ماسوره دنده ای

 

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

5

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

6

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

8

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

12

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

1

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

14

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

20

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

5

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

6

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

8

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

12

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

20

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

1

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

4

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

14

گپ جوشی مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

20

گپ جوشی مانیسمان

 

یکسر دنده

66392630-31

304

1/2

یکسر دنده

66392630-31

304

1

یکسر دنده

66392630-31

304

1.1/2

یکسر دنده

66392630-31

304

2

یکسر دنده

66392630-31

304

3/4

یکسر دنده

66392630-31

316

1/2

یکسر دنده

66392630-31

316

1

یکسر دنده

66392630-31

316

1.1/2

یکسر دنده

66392630-31

316

2

یکسر دنده

66392630-31

316

3/4

یکسر دنده

 

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 *3/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/4 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

1.1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2 * 8

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

2.1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

3/4 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

5 * 10

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 40

6 * 12

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

8 * 12

تبدیل مانیسمان

66392630-31

304

رده 80

1 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 3/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 1

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3/4 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 1.1/4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * ¾

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 1.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/4 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 *2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

1.1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 2.1/2

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2 * 8

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

2.1/2 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

3 * 4

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

5 * 10

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 40

6 * 12

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

2 * 3

تبدیل مانیسمان

66392630-31

316

رده 80

8 * 12

تبدیل مانیسمان

 

برای رزرو وقت برایدستگاه برش لیزر تماس حاصل فرمایید.